Sağlık Hizmetlerinde Çocuk Koruma Yaklaşımının Güçlendirilmesi

Washington D.C.’de bir çocuk hastanesi olarak faaliyet gösteren Ulusal Çocuk Hastanesi düzenli olarak çocuk sağlığını ilgilendiren konuları da içeren bir halk sağlığı raporu yayınlamaktadır. Bir yılda 219 binden fazla hasta gören bu hastanenin elde ettiği veriler aynı zamanda Washington D.C.’nin genel sağlık raporlarına da kaynaklık etmekte. Bu sayede örneğin çocuk yoksulluğu ile çocuklu aile yoksulluğu sayılarında bölgeler arasındaki farklılıkları da takip etmek mümkün olabilmekte.

Washington D.C. Sağlık Sorunları Verilerinden Örnek

Ulusal Çocuk Hastanesi’nin bir de Çocuk Sağlığı Savunuculuğu Enstitüsü bulunmakta. Enstitü pediatrik konularda bölgesel ve ulusal düzeylerde savunuculuk çalışmaları yürütmekte.

Genel olarak çocuk sağlığı ile ilgili konuların yanında ihmal ve istismara maruz kalan çocukların teşhis ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürüten hastaneler, bu alanda da uzmanlaşmakta ve uzmanlık birimleri oluşturmakta. Hastane Colorado Çocuk İstismarını Önleme Koalisyonu üyesi. Aynı zamanda bu alanda çalışan bir yardım hattı ve bir danışmanlık ve avukatlık hizmetleri veren ajans ile işbirliği yapmakta.

Türkiye’de 2012/20 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile devlet hastaneleri nezdinde cinsel istismar mağduru çocukların muayenelerini yapmak ve raporlarını yazmakla görevli çocuk izlem merkezleri kurulmuştur. Ayrıca üniversite tıp fakülteleri nezdinde istismar mağduru çocukların teşhis ve tedavilerine ilişkin sağlık hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş çocuk koruma merkezleri bulunmakta.  Bu merkezlerin çalışmalarını desteklemek üzere kurulmuş olan Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği (ÇOKMED), alanda çalışanları desteklemek üzere standartlar geliştirmekte ve eğitim programları düzenlemektedir. Derneğin ayrıca “Çocuğa Yönelik Şiddet ve Çocuğun Korunması” ve “Çocuk Koruma Sistemleri” isimli iki yayını bulunmaktadır.