Gündemin Acil Konularından Biri: Dijital Eğitim

Türkiye’de dijital dünyayı çocuklar ile ilişkili olarak genellikle riskli yönleri ile konuşuyoruz, oysa dünya bunu bir hak olarak tanımlamakta ve bu hakkın güvenli kullanımı için yapılması gereken düzenlemeleri konuşmakta. Bunun bir ayağı eğitim.

Avrupa Konseyi’nin 1.12.2020 tarihinde yayınladığı “Avrupa Bilgi Toplumlarında Dijital Eğitim Üzerine Konsey Sonuçları” dijital eğitimin, yüksek kaliteli ve kapsayıcı eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir parçası olması gerektiği ve herkesin eğitime erişmesine, daha fazla sosyal içermeye, yeterliliklerin daha iyi kazanılmasına ve eğitim başarısını teşvik etmeye katkıda bulunması gerektiği kanaatindedir. 

Avrupa Konseyi’nin, dijital eğitim konusunda çalışma yürütmek üzere oluşturduğu Avrupa Eğitim Alanı ve bu alandaki bilgileri güncellemeye yönelik çalışmalar halihazırda konu ile ilgili en detaylı bilginin edinilebildiği kaynaklar. Okul düzeyinde yapılması gerekenleri gösteren Okulda Dijital Eğitim rehberi ve bu alanda yapılması gerekenleri gösteren Dijital Eğitim Eylem Planı bu çalışmalar kapsamında hazırlanan kaynaklardan iki tanesi.

Eğitimin dijitalleşmesi ile ilgili en önemli konulardan biri olan hanelerin internete erişim kapasitelerine yönelik güncel veriler, Eurostat’ın İnternet kullanımı ile ilgili araştırmasında yer almakta. Eurostat her ne kadar internet erişiminin arttığını ortaya koymakta ise de hala önemli eşitsizlikler bulunmakta.

Avrupa Konseyi’nin “2020 baharında Covid kilitlenmesi sırasında aileler acil uzaktan eğitimle nasıl başa çıktı?” başlıklı raporu ülkeler ve ülke içinde de çocuklar arası eşitsizlikleri net bir biçimde ortaya koymaktadır: “İtalya, Norveç, Portekiz ve Romanya’daki çocukların% 75’i veya daha fazlası, 2020 baharında Covid-19 kilitlenmesi sırasında öğretmenleriyle günlük çevrimiçi etkileşimde bulunduğunu söylerken, bu sayı Fransa, İrlanda, İspanya ve İsviçre ve Almanya, Avusturya ve Slovenya’da %34-41 arasındadır.”

Bu rapor yanında “Covid-19 kilitlenmesi sırasında çocuklar (10-18) çevrimiçi riskleri nasıl yaşadı? 2020 İlkbaharı: 11 Avrupa ülkesindeki ailelere yapılan anketlerden elde edilen temel bulgular” başlıklı rapor ve “COVID-19 kilitlenmesi sırasında okul uygulamalarından ne öğrendik? Beş AB ülkesinden bilgiler” başlıklı raporlar da sorunun internet erişiminden ibaret olmadığını da ortaya koymaktadır.

Eğitim Reformu Girişimi de Türkiye’de pandemi ile mücadele sürecinin eğitime etkilerini değerlendirirken hem dijital hem de uzaktan eğitim ile ilgili konuları da ele almakta. Dijital eğitimi nitelikli bir biçimde yapmak kadar, Avrupa Konseyi’nin ortaya koyduğu kapsayıcı ve herkesin nitelikli eğitime erişimini destekleyici nitelikte olmasını sağlamak için izleme faaliyetlerinin de güçlendirilmesi gerekiyor.